Det största misstaget en spelare vanligtvis gör när han/hon börjar spela poker är att spela för många händer. Även om spelaren kan se en flopp billigt antingen floppar de allra flesta händer dåligt eller har liten möjlighet att spela bra i förhållande till spelarens position under handen och/eller hans/hennes motspelares sannolika hand. Den här situationen gör att sådana spelare alltför ofta hamnar i stressfyllda situationer efter floppen, där de begår alltför många kostsamma misstag!

Det enda råd som kan ges för att du omedelbart ska minska dina förluster och/eller förbättra din vinstfrekvens är att välja ett bättre urval starthänder.

I den här artikeln kommer vi att gå in närmare på kandidater till starthänder, nämligen vilka händer du bör spela från de olika positionerna och varför vissa starthänder är bättre än andra.

STARTHÄNDER I POKER

Par

 • Premiumpar (JJ-AA): De högsta paren är de mest värdefulla starthänderna att ha i Texas Hold’em. Nästan alltid bör du höja och höja om med dem före floppen, och du bör som oftast vara nöjd med att få in alla pengarna före floppen med dem (för 100 bb eller mindre). I vissa fall (mot extremt tajta spelare och vanligtvis de som spelar i livespel) ska pokerhänder som JJ och QQ undvika att få in pengarna före floppen (förutom mot kortare stackade spelare som normalt har bredare urval händer för att gå allin). I situationer med livespel är spelarna vanligtvis mycket mer konservativa med höjningar och tre-/fyrbettningar. Även om höga par ska spelas aggressivt före floppen ska försiktighet iakttas på vissa våta och dragtunga bord under spel efter floppen eftersom det är lätt hänt att de blir kompletterade och besegrade. Utöva extra försiktighet med dem om du även är i en pott med många spelare eftersom deras värde går ner dramatiskt mot flera motspelare.

 • Mellanpar (77‒TT): Mellanpar har värde i den meningen att de ofta är spelbara efter floppen i Heads Up-potter (där de bär med sig ett visst visningsvärde till att börja med) förutom att de kan floppa en väldold triss. I flervägspotter spelar dessa par ofta som små par (se nedan) i den meningen att huvuddelen av deras värde kommer från när de kan floppa en triss. Mot många spelare är de vanligtvis det näst högsta, eller ibland det tredje högsta, möjliga par efter floppen, och det är mycket mer troligt att vilken annan spelare som helst har ett högre par. Värdet på dessa mellanpar ökas avsevärt när de är shortstackade (< 20 bb) på grund av den fold equity de kan få när en spelare går allin. När de synas kommer det oftare att vara mot en hand som A-K, A-Q, A-J eller en sämre hand än ett högre pocketpar. Om du spelar på stackdjup av 100 bb är det acceptabelt att öppningshöja med dem från vilken position som helst. Om någon annan före dig har höjt är vanligtvis det absolut bästa speldraget att syna.

 • Småpar (22‒66): Småpar får sitt värde i hög utsträckning genom implicita odds. De ska så ofta som möjligt försöka att se en flopp billigt på grund av att om de floppar en triss (tre lika kort) så är det vid just dessa tillfällen som de oftast vinner ‒ och de vinner då STORT! Om de inte floppar en triss är de ofta mycket svåra att fortsätta med (och behöver då checkas/kastas) eftersom de vanligtvis kommer att vara det tredje eller fjärde högsta paret efter floppen. Av den anledningen är det mycket svårt att lönsamt syna en tresatsning med dem såväl som att spela med dem när du är out of position (såvida inte du får otroliga odds med flera limpare och/eller synare).

Här följer ytterligare några tips på hur du lönsamt spelar småpar:

 • I tidig position ska småpocketar vanligtvis kastas (eller limpas i livespel, där spelarna vanligtvis inte är lika aggressiva som före floppen). Du kanske tycker det är naturligt att försöka få en billig flopp med dem, men om motspelarna som agerar efter dig höjer eller tresatsar dig gör detta det svårt och ofta olönsamt att fortsätta med småpocketar out of position mot bra motspelare.

 • I mellanpositioner och sena positioner kan du öppningshöja med småpocketar.

 • När du står inför en höjning och är i position är vanligtvis en syn acceptabelt förutsatt att du är tillräckligt djup.
 • När du står inför en höjning och är out of position är det acceptabelt att tresatsa mot en motspelare om han/hon är i senare position (eftersom dennes urval händer kommer att vara bredare). Om det finns flera synare efter den ursprungliga höjaren är vanligtvis det absolut bästa att syna.

 • Vanligtvis ska du sikta på ett odds på omkring 10 gånger för trissjakt, vilket betyder att om satsningen före floppen är 10 $ och du har 100 $ i din stack är det ofta ett breakevenspel eller ett lönsamt spel att syna förutsatt att du sannolikt kommer att kunna få betalt genom en sämre hand om du floppar din triss.

 • Du kommer bara att floppa en triss omkring var åttonde gång.

Broadwaykort

Broadwaykort är korten A, K, Q, J och 10 (T). Efter de bästa pocketparen blir de högsta broadwaykorten de näst bäst starthänderna i Texas Hold’em. Detta faktum beror på att de kan göra par och andra händer som är högre än de som din motspelare har (dvs. AK kontra 65 på A95 där båda spelarna har ett par men essparet är vida överlägset.)

Dessutom gäller att ju högre som dina två broadwaykort är, desto oftare kommer du att kunna ”dominera” dina motspelares händer. (Dvs. om du har AK och din motspelare har AQ eller AJ och det kommer ett ess kommer din motspelare att hamna i stor knipa.)

Problemet som nybörjarspelare ofta har med att spela broadwaykort är emellertid att de spelar korten alltför ofta från vissa positioner. Istället för att dominera sina motspelare är det oftare de som blir dominerade genom att spela alltför många kombinationer av dessa händer – och genom att spela dem på ett passivt sätt (med fler syner än höjningar/tresatsningar före floppen, och de går då miste om ytterligare fold equity).

Broadway-kort i samma färg har bara lite mer värde än broadway-kort i olika färg, men att ha korten i samma färg kommer att ge dig mycket mer spelbarhet, ”blufförmåga” och sätt att uppnå extra equity i handen. Kombinationer av broadway i samma färg är mycket bättre kandidater än deras motsvarigheter i olika färg på grund av denna spelbarhetsaspekt.

Ax-händer

Många amatörer och nybörjare spelar alltför många Ax-händer (där x:et representerar vilket kort som helst i kortleken). De tror att eftersom de har ett ess har deras hand stor potential och högt värde. Genom att spela alltför många Ax-kombinationer inbjuder du emellertid bara till att du själv blir krossad av bättre Ax-händer. Följaktligen behöver du utveckla disciplinen att veta när du ska kasta dina kombinationer av toppar och svaga sidokort i Ax-händer när du utsätts för stark aggression.

Värdet av att ha en Ax i färg går upp enormt eftersom du kan göra nötfärg-kombinationer med dessa (som har potential att dominera andra färger). Ax-kort i olika färg har låg spelbarhet eftersom färgmöjligheterna är eliminerade, och dominansfaktorer kan mycket väl komma till användning beroende på hur svagt ditt sidokort är. Gå inte i fällan att spela alltför många händer med Ax-kort i olika färg! Kom ihåg att de utgör tre gånger fler kombinationer än dess motsvarigheter i samma färg (12 jämfört med 4) och att de inte spelar bra efter floppen.

Det bör noteras att A2‒A5 i samma färg utgör bra kandidater för bluffning i tre-/fyrbettning eftersom de blockerar en del AA/AK-kombinationer och även har en del spelbarhet efter floppen.

Generellt sett bör du emellertid undvika att överspela Ax-kombinationer före floppen och istället använda ett ess och ett lågt kort i samma färg för att komplettera ditt urval händer för tresatsning (för bluffar). Se dessutom till att du lär dig när du ska släppa toppar (ess) eller dåliga sidokort när du står inför betydande aggression.

Goda grannar

Det verkliga värdet med goda grannar ligger i att kunna göra starka händer, till exempel stegar och färg. Spelare floppar emellertid som oftast mellanpar och/eller ett svagt drag. I dessa scenarier måste du acceptera att kasta din hand och/eller utöva pottkontroll efter floppen.

Eftersom det inte är önskvärt för dig att blåsa upp potten out of position med kort som andraparet spelar goda grannar alltid bättre i position. De är också användbara för att vinna stora potter mot handurval i tidig position (till exempel överpar) på grund av deras förmåga att göra stegar och färg. Goda grannar sägs därför vara en handtyp med bra implicita odds – där en liten summa kan läggas i potten före floppen för att vinna en potentiellt stor pott efter floppen.

Övriga anmärkningar om hur man lönsamt spelar goda grannar inkluderar följande:

 • Eftersom de spelar bättre i position bör endast mycket starka goda grannar öppnas ju längre bort från knappen du kommer.

 • Du ska sikta på omkring 20 gånger i implicita odds före floppen om du kommer att syna en höjning. (Det är mycket bättre att spela dessa händer när du är djupstackad.)

 • Mot en spelare är det acceptabelt att inkludera dessa som en del av ditt bluffurval för tresatsning.

 • Om flera spelare har gått in i potten innan dig är det bättre att limpa med eller syna den inledande öppningen och försöka göra en stege eller färg mot flera spelare.

 • Se bara till att du håller koll på eventuella spelare till vänster om dig som återstår att agera och som kan ha en hög squeezeprocent om du kommer att syna händer som dessa efter en höjning och många synare. Efter en höjning, flera syner och en squeeze händer det ofta att goda grannar inte får rätt pris för att syna den där tresatsningen längre, inte ens om de synar i position.

Övriga händer

 • Kopplade kort: Det bör noteras att även om det bara tillför cirka 2% till equity före floppen för en hand kommer det att ge dig mycket mer ”spelbarhet” för handen på senare gator, speciellt om det är du som attackerar, om du spelar kopplade kort (som goda grannar i stället för grannar i olika färg). Du kommer att kunna bluffsatsa i fler lägen och på samma gång ändå bibehålla en hyfsad mängd equity och kunna spela varierat. Följaktligen ska grannar i olika färg sällan spelas på grund av denna ”ospelbarhetsaspekt”. En hand som T9o kan eventuellt vara en acceptabel öppning från sen position i en oöppnad pott. Dessutom kan grannar i olika färg i en sämre hand vara öppna höjningar på cutoff eller knappen om det finns kvar en svag fisk att agera efter dig.
 • Kort i färg med mellanrum: Dessa händer spelar på liknande sätt som goda grannar enligt ovan. En sak som är tillrådligt är att inte tresatsa med dem utöver de goda grannarna. I annat fall kan du överbluffa i förhållande till antalet värdehänder du har i ditt urval händer för tresatsning. För spel efter floppen bör du inte alltid jaga gutshots tills rivern, och var alltid nöjd med att kasta dem om du står inför betydande aggression.
 • Okopplade kort i samma färg: En annan fälla som nybörjare går i är att överspela dessa rent allmänt (som K2s eller Q5s), särskilt efter att en annan spelare har öppnat potten. De kommer att bli indragna i alltför många dominerande situationer och få dåliga omvända implicita odds också. Om du spelar en färghand bara för att ”jaga efter den där färgen” kommer du att bränna mer pengar före floppen än du kunde få in de sällsynta gånger du hade en bra hand. (Du kommer inte dit så ofta som du behöver.) En av de få gånger som okopplade kort i samma färg ska spelas är i sen position i en oöppnad pott (dvs. K2s+, Q5s+ J7s+ osv. från knappen), speciellt om det finns en svag fisk i mörkarna.
 • Skräp: En del spelare spelar vilka två kort som helst, och det är förmodligen det största misstaget som de kan göra! (”Men, vad händer om jag floppar två par?!”) Skräp består i allmänhet av okopplade kort av lägre valörer i olika färg, men kan också inkludera en del kombinationer i samma färg. Om det finns något tillfälle då en skräphand ska spelas är det när du höjer före floppen som en bluff efter några limpar innan dig (dvs. är mer vanligt förekommande i ett livesammanhang). Om till exempel fem spelare limpar och du sitter med 52s i sen position och du tror att den ursprungliga limparen kommer att lägga sig (och att alla andra därefter också kommer att lägga sig) medan mörkarna inte verkar alltför upphetsade över sina händer, och du då lägger in en rejält tilltagen höjning har du chans att vinna potten. Observera att frekvensen för att göra det här spelet ska vara ganska låg, och att du ofta bör försöka med det när du är i position där en hyfsat stor fortsättningssatsning kan syna vidare på höjningen efter floppen om det finns några synare.

HÄNDER ATT SPELA FRÅN OLIKA POSITIONER

När spelare är i position kommer de att kunna vinna mer pengar (helt enkelt tack vare fördelarna med att se motspelarna agera först och ha mest information när de agerar förutom att ge sina motspelare som är out of position utrymme att göra kostsamma misstag m.m.). Därför måste spelarna från tidigare positioner ha ett tajtare urval av starthänder för att kompensera för deras brist på position senare i handen.

 • Det bör noteras att limpning sällan, om ens någonsin, bör utgöra en del av en öppningsstrategi (utom vid blind vs blind-spel eller Heads Up-spel).

 • I allmänhet bör du höja till cirka 3 gånger stora mörken (nära en höjning i pottstorlek) när du är den första spelaren som öppnar och stackarna är upp till 100 bb.

  • Om det finns limpar framför dig (eller stora mörkar som lagts efter dig) kan du lägga till 1 x bb för varje limp i potten. (Dvs. efter två limpar ska du göra en höjning på 5 gånger.)

  • Om det finns några antar inblandade i mitten ska storleken på din öppningshöjning vara något större.

  • Eftersom handurvalen i din tidiga position kommer att vara starkare än i din sena position kan du, om du vill, höja till 3,5 gånger eller 4 gånger (rekommenderas bara för onlinespel med mikroinsatser eller livespel med låga insatser, där många spelare kommer att syna din öppningshöjning, oavsett att justeringen av insatsen är så liten).

  • Eftersom du kommer att öppna med ett bredare urval av händer från sen position kan du göra din höjning mindre här (dvs. 2,25 till 2,5 gånger) för att spara pengar när du tresatsar och behöver lägga dig.

  • Allteftersom du ökar insatserna kommer mindre höjningsstorlekar vanligtvis att användas före floppen.

Anmärkningar beträffande beteckningssystemet som följer nedan:

 • Ett ”o” syftar på kombinationer i olika färg.
 • Ett ”s” syftar på kombinationer i samma färg.
 • Tecknet ”+” indikerar den handen i tillägg till eventuell hand som är bättre än den. Till exempel syftar AJs+ på AJs, AQs och AKs.

Här följer ett beteckningssystem som kan användas som riktlinje för starthänder att öppningshöja med i position i ett niohands kontantspel på 100 bb:

Första position (UTG/EP1): 10%:

77+, ATs+, KTs+, QTs+, J9s+, T9s, 98s, A5s, AQo+

UTG+1 (EP2): 10%:

77+, ATs+, KTs+, QTs+, J9s+, T9s, 98s, A5s, AQo+

UTG+2 (EP3): 13%:

77+, A8s+, K9s+, Q9s+, J9s+, T9s, 98s, A4s-A5s, AJo+

Lojack (LJ/MP1): 16%

55+, A2s+ K9s+, Q9s+ J9s+ T8s+, 98s, 87s, 76s, AJo+, KQo

Hijack (HJ/MP2): 20%

44+, A2s+, K8s+, Q9s+ J9s+ T8s+, 97s+, 87s, 76s, 65s, 54s, ATo+, KJo+, QJo

Cutoff (CO/LP1): 26%

22+, A2s+, K5s+, Q8s+ J8s+ T8s+, 97s+, 86s+, 75s+, 65s, 54s, ATo+, KTo+, QTo+, JTo

Knappen (BTN/LP2): 40%

22+, A2s+, K2s+, Q5s+ J7s+ T6s+, 96s+, 85s+, 75s+, 64s+, 53s+, 43s, A4o+, K9o+, Q9o+, J9o+, T9o, 98o

Lilla mörken (SB): 47%+

22+, A2s+, K2s+, Q4s+ J6s+ T6s+, 95s+, 84s+, 74s+, 63s+, 53s+, 43s, A2o+, K8o+, Q8o+, J8o+, T8o+, 98o

H2: ÖVRIGA ÖVERVÄGANDEN

 • Stackstorlekar: Allteftersom stackarna blir grundare och grundare kommer värdet på broadwaykort att skjuta i höjden helt enkelt eftersom värdet för att visa upp par kommer att öka avsevärt. Dessutom kommer goda grannar och småpar att förlora mycket i spelbarhet och värde på grund av att de implicita oddsen som de får i en hand drastiskt minskar. Vid stackdjup på 20 bb är du ofta ute efter lägen att öppningsjamma eller tresatsningsjamma med händer som 88+, AQo+, AJs+ och KQs (ytterligare variationer kan finnas beroende på öppnarens position och tendenser ihop med hur många spelare som sedan dess har agerat).

texas holdem starting hands 2

 

 • Antal spelare: Om det finns färre spelare vid bordet ska du inte ändra dina urval av starthänder baserat på din position. Om du öppnar cutoff med 26% av händerna vid ett 9 max.-bord ska du fortfarande öppna cirka 26% av händerna vid ett fyrhandsbord när du är först att agera före floppen. Den enda anledningen till att någonsin ändra dina handurval enligt position, i takt med att antalet spelare vid ett bord minskar, skulle vara för att anpassa dig till dina motspelares respektive styrka och/eller tendenser.

 • Skapa/memorera dina handurval: Studera handurvalen i ovanstående tabell och/eller från de föreslagna tabellerna för starthänder före floppen från en ansedd pokerwebbplats. Memorera dem för att se till att du har ett gediget basurval starthänder. Enbart med hjälp av denna strategi ordnas ditt spel till oerhört så att du vet när du bör göra små justeringar i ditt handurval.

 • Spelarnas tendenser/bordsdynamiker: Som nämnts tidigare kan du, efter att ha upprättat ett basurval starthänder, sedan göra mikrojusteringar av det handurvalet när du så önskar beroende på hur tufft, mjukt, aggressivt osv. ditt bord är. Detta rör sig inte om några dramatiska ändringar men bara om att lägga till eller dra från några kombinationer från botten av ditt handurval. Om till exempel mörkarna är svaga spelare kan du öppna upp lite fler händer på knappen. Om dina motspelare är fit or fold efter floppen kan du öppna ändå bredare i sen position i syfte att fortsättningssatsa och många av gångerna ta hem potten. Om det alltid finns många spelare i potten spelar du dina handurval tajtare till händer som kommer att spela bra i flervägspotter.

 • HUD:er: Heads-Up-visningar (HUD:er) är program som används på datorer för nätpoker som hjälper spelarna att på ett ögonblick i realtid identifiera och visa statistiken för och tendenserna hos andra pokerspelare. (PokerTracker 4 och Hold’em Manager 2 är de mest kända HUD:erna.) När du försöker identifiera hur du bör variera dina urval av starthänder utifrån dina motspelares tendenser är det enklaste och snabbaste sättet att snabbt identifiera dessa tendenser att använda en HUD.

 • VPIP/PFR: Två av de mest avgörande statistikmåtten som du bör ägna uppmärksamhet åt är VPIP (voluntarily put money in pot, som anger hur ofta en spelare är villig att spela de starthänder han/hon tilldelats oavsett vilken position spelaren suttit vid) och PFR (pre-flop raise, höjning före floppen). För 6 max.-spel ligger vanligtvis ett normalt VPIP/PFR-värde på omkring 24/22. I 9 max.-spel kan det vara på cirka 19/17 (för att ge utrymme för de tajtare urvalen av starthänder när man är i tidig position). Om värdena ligger långt ifrån varandra (t.ex. 31/5) är spelaren svag/passiv och limpar oftare än han/hon inte gör det. Om dessa värden är högre än normalt (t.ex. 42/37) är spelaren i regel en lös/aggressiv spelare. Dessa två senare alternativ är båda typer av fisk som du bör justera dina handurval enligt.

 • Flatta kontra tresatsa: Om det redan finns en spelare som har höjt innan dig och du vill gå med i potten måste du avgöra huruvida det är bättre att flatta (syna utan att höja även om handen kan anses vara värd att höja med) eller tresatsa (höja om). Om (1) din hand spelar bra i flervägspotter, (2) om det finns någon fisk i mörkarna som du också vill hålla kvar i handen, och/eller (3) om du tror att din hand är bättre än öppnarens handurval men för svag för att kunna höja om för värde är det acceptabelt med en syn. (Dvs. vanligtvis är småpar till mellanpar samt vissa broadway-kort (AQo mot öppning från mittenposition) lämpliga för flattning.) Syftet med att tresatsa är vanligtvis att isolera en motspelare (särskilt om spelaren är svag) och/eller att lägga mer pengar i potten för värde/skydd för din hand. Acceptabla kandidater i många situationer (beroende på position) är höga par och höga broadway-kort i samma färg (för värde). Du bör blanda i några låga ess i samma färg i sen position (som blockerar AA- och AK-händer) och goda grannar som bluffar. Om det sker en höjning och finns flera synare kan det absolut bästa vara att bara flatta de här händerna med låga AXs och goda grannar eftersom de omedelbara pottoddsen och implicita oddsen är bra. Dessutom kan de floppa ganska bra i flervägspotter om de plockar upp ett färgdrag. (Om du inte får ett starkt drag kan du bara spela enkelt och kasta korten.)

 • Försvara sig i lilla mörken: En del spelare förordar att alla händer som spelas i lilla mörken bör vara tresatsningshänder mot en öppningshand. Anledningen är att efter en flattning ger du stora mörken ett bättre pris att syna före floppen och/eller om han väljer att squeeza (tresatsa). Om du i lilla mörken har både ett handurval för höjning och för flattning kommer du nästan alltid att vara för svag för att syna hans höjning, särskilt om du är out of position, om den ursprungliga höjaren lägger sig. Det är speciellt vanligt att tresatsa från lilla mörken mot öppningar i sen position, där handurvalen är bredare. Vanligtvis får du mer fold equity före floppen om du tresatsar. I spel med lägre insatser där stora mörken inte squeezar så ofta, förutom i potter som redan i hög grad är flervägspotter, kan det eventuellt vara acceptabelt att flatta från mörkarna. Kom bara ihåg att det kommer att vara mycket svårt att spela lönsamt efter floppen i många situationer när du är out of position och saknar initiativ.

 • Försvara sig i stora mörken: Eftersom du kommer att få bra odds mot en höjning som ligger mellan 2 gånger och 3 gånger bb (potentiellt högre i livespel med låga insatser) bör du försvara en bredare del av ditt handurval före floppen i stora mörken, förutsatt att du kan spela bra efter floppen. Mot en höjning på 3 gånger behöver du lägga ytterligare 2 stora mörkar i potten för att vinna 4,5 bb (kom ihåg lilla mörken) i en Heads Up-pott, vilket betyder att du behöver ha en equity på omkring 30% mot öppnarens handurval för att kunna fortsätta lönsamt. Visst, det stämmer att från out of position är det svårare att realisera equity (med förslagsvis 5‒7%), men det är fortfarande viktigt att försvara sig på bred front mot stora mörken för att inte lägga sig till överdrift och utnyttjas. Kom ihåg att det så gott som alltid kommer att vara –EV på lång sikt att spela från mörkarna. Nyckeln är att minimera dina förluster från dessa positioner så att din totala vinstfrekvens ökar.

 • Glöm aldrig vikten av placeringen kring bordet: Vi ber dig att för ett ögonblick lägga åt sidan tabellerna för starthänder och allt annat som tagits upp i den här artikeln för att fästa uppmärksamheten på vikten av placeringen kring bordet.

I Hold’em kommer de flesta av dina pengar från knappspel:

 • Dina beslut kommer att vara mycket enklare att fatta när du är i position
 • Dina motspelare har potential att göra större misstag när de är out of position.

Kom alltid ihåg att placeringen kring bordet innebär styrka. Därför ska du se till att använda din positionsfördel mot specifika motspelare (särskilt mot de svaga) för att öka dina vinster!

DE 10 BÄSTA STARTHÄNDERNA I POKER

 1. Pocketess (AA)
 2. Pocketkungar (KK)
 3. Pocketdrottningar (QQ)
 4. Ess och kung i samma färg (AKs)
 5. Pocketknektar (JJ)
 6. Pockettior (TT)
 7. Ess och kung i olika färg (AKo)
 8. Ace och drottning i samma färg (AQs)
 9. Ess och knekt i samma färg (AJs)
 10. Kung och drottning i samma färg (KQs)

VANLIGA SMEKNAMN PÅ STARTHÄNDER I POKER:

 • Bullets/raketer: AA (ess)
 • Cowboys: KK (kungar)
 • Damerna: QQ (drottningar)
 • Fiskkrokar: JJ (knektar)
 • Snögubbar: 88 (åttor)
 • Hockeyklubbor: 77 (sjuor)
 • Segelbåtar: 44 (fyror)
 • Krabbor: 33 (treor)
 • Ankor: 22 (tvåor)
 • Big Slick: AKs (ess och kung i samma färg)
 • Blackjack: AJ (ess och knekt)
 • Canine: K9 (kung och nia) (på grund av de fonetiska ljuden av ”K” och ”nine” när de uttalas efter varandra)
 • Doyle Brunson: T2 (tia och tvåa) (vann båda sina titlar i WSOP Main Event med den här handen)
 • Datahanden: Q7o (50% mot vilken slumpmässig hand som helst)

VANLIGA SMEKNAMN PÅ FÄRDIGA HÄNDER I POKER

 • Broadway: AKQJT-stege
 • Hjulet: A2345-stege
 • Steel Wheel: A2345-färgstege (oavsett färg)
 • Four Horsemen: KKKKX
 • Mighty Ducks: 2222X
About the Author
By
Matthew Cluff är en pokerspelare som specialiserar sig på 6-MaxNo Limit Hold’em-spel. Emellanåt skriver han onlinepokerinnehåll åt olika sajter.
Related Content
Lilla mörken - grundläggande strategi

Lilla mörken - grundläggande strategi

Betstorlek i pokerturneringar

Betstorlek i pokerturneringar

Lojack - Bettingstrategi

Lojack - Bettingstrategi

SPR i poker: Vad är stack-to-pot ratio

SPR i poker: Vad är stack-to-pot ratio

Poker Shove - 12 anledningar till att göra en poker shove

Poker Shove - 12 anledningar till att göra en poker shove

Hur man spelar pocket damer

Hur man spelar pocket damer

EV Poker från nybörjare till proffs - En komplett guide

EV Poker från nybörjare till proffs - En komplett guide

Förbättra dina ditt turneringsspel genom att spela bättre i de tidiga stadierna

Förbättra dina ditt turneringsspel genom att spela bättre i de tidiga stadierna

Lär dig läsa händer i poker

Lär dig läsa händer i poker

Att första blockerade bets i poker

Att första blockerade bets i poker